Vnitřní řád

Vnitřní řád školní družiny – důležité informace pro rodiče

Provozní doba školní družiny:
 pondělí až pátek 6:15-8:15, 13:00 – 16:00 hodin,
 družina využívá třídu pro hry, výtvarnou a pracovní činnost. Pro tělovýchovnou činnost využívá tělocvičnu a obecní dětské hřiště, sportovní hřiště a okolí vesnice. Dále je možno využívat počítače, práce na počítači však není základem práce ve školní družině, je pouze jejím doplňkem.
 ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost dle Školního vzdělávacího programu školní družiny. Tento program je k nahlédnutí ve vstupu do školy a v kanceláři školy. Vychovatelka pracuje s účastníky dle ročního plánu činnosti, který vychází ze ŠVP ZŠ Biskupice.
 ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce.
Přebírání žáků:
 Do školní družiny nastupují zapsaní účastníci ihned po skončení řádného vyučování, po příjezdu autobusu, případně ihned po obědě bez zbytečných prodlev. Vychovatelka přebírá účastníky v šatně školy.

Odchody účastníků jsou vzhledem k nenarušování plánované činnosti stanoveny takto:
 v 13:15 hodin
v 15:00 a 16:00 hodin

Uvolňování účastníků ze školní družiny:
1. samostatně dle údajů rodičů/ZZ, uvedených na zápisním lístku
2. vyzvednutím účastníka rodičem/ZZ nebo osobou uvedenou na zápisním lístku
3. na základě písemné žádosti rodičů/ZZ, která musí obsahovat tyto údaje:
jméno účastníka,
datum uvolnění,
přesný čas uvolnění,
podpis rodičů,
zda účastník odchází sám nebo v doprovodu osoby, která není uvedena v zápisním lístku.
Pokud rodič/ZZ stanoví odchod dříve, odchází účastník z toho místa, kde právě probíhá
činnost ŠD. V těchto případech přebírá rodič za účastníka veškerou zodpovědnost od doby uvedené na žádosti o uvolnění. V zájmu bezpečnosti účastníků nelze účastníka uvolnit na základě telefonické žádosti, e-mailu nebo neúplného písemného sdělení.

Nevyzvednutí účastníka:
 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne účastníka do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník čeká 15 minut potom se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky, informuje telefonicky ředitelku školy, řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit účastníkovi neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.
 Vychovatelka setrvá ve školní družině, než je účastník vyzvednut.

Stravování a pitný režim:
 účastníci se stravují ve školní jídelně pod dohledem vychovatelky.
 po celou dobu pobytu ve ŠD mají zajištěn pitný režim – voda.
 stravenky si účastníci nebo zákonní zástupci kupují samostatně v kanceláři školní jídelny.
 odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti účastníka provádí rodiče sami.

Plán vycházek a pobyt na hřišti:
 k vlakovému nádraží, k vodojemu, do lesa za cihelnu, do Luhačovic po písemném sdělení termínu
 dětské hřiště, víceúčelové hřiště
 v zimním období sáňkování, bobování za cihelnou, bruslení na kluzišti

 

V Biskupicích dne 31. 8. 2022 vypracovala: mgr Irena Hrošová – vychovatelka
Schválila Mgr. Michaela Žáková – ředitelka školy dne 31. 8. 2022