Organizace školního roku 2023/2024

Výuka ve škole bude probíhat podle vlastního vzdělávacího programu a platných osnov pro základní vzdělávání.

Ročník

Počet povinných vyučovacích hodin týdně

3.

                            25

4.

25

5.

26

Výuka náboženství bude probíhat ve čtvrtek od 12:20 hodin.

 

Začátek vyučování

  7:45 hod.

Konec vyučování

12:15 hod.

 5.ročník v úterý 13:05 hod.

Odjezd autobusu do Ludkovic

12:39 a 13:19 hod.

Provoz ŠD

6:15 – 16:00 hod.

Organizace školního roku 2023/2024

První pololetí

4. 9. 2023 /pátek/  - 31. 1. 2024 /středa/

Druhé pololetí

1. 2. 2024 /čtvrtek/ - 28. 6. 2024 /pátek/

Podzimní prázdniny

26. 10. a 27. 10. 2023 /čtvrtek a pátek/

Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 /sobota/ - 2. 1. 2024 /úterý/, vyučování začne ve středu 3. 1. 2024

Pololetní prázdniny

2. 2. 2024 /pátek/

Jarní prázdniny

19. 2. - 25. 2. 2024 /pondělí - pátek/

Velikonoční prázdniny

28. 3. 2024 /čtvrtek/

Hlavní prázdniny

29. 6. 2024  - 1. 9. 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024

Režim školy

Školní docházka, bezpečnost, omlouvání nepřítomnosti

 • Za bezpečnost žáků při cestě do školy i ze školy neodpovídá škola.
 • Pro zajištění větší bezpečnosti bude vychovatelka při odchodu žáků na autobus na ně dohlížet. 
 • V případě úrazu či onemocnění žáka v době vyučování pracovníci školy telefonicky oznámí událost rodičům a na dalším postupu se s nimi dohodnou. Prosíme, abyste neposílali do školy nemocné děti.
 • Žák nesmí během vyučování opouštět školní budovu.
 • Náhlou nepřítomnost žáka je zákonný zástupce povinen omluvit škole nejpozději do 3 dnů do elektronické žákovské knížky (telefonicky, mailem). 
 • Předvídanou absenci je nutno omluvit předem, a to písemně: jedna hodina – vyučujícímu předmětu, jeden den – třídnímu učiteli, více dnů – ředitelce školy. Z písemné omluvy vyplývá, že po určenou dobu přebíráte zodpovědnost za své dítě sami.
 • Pokud žádáte, abychom dítě uvolnili v průběhu vyučování, napište do žákovské knížky čas a způsob odchodu /sám, v doprovodu/.
 • Docházka do nepovinného předmětu náboženství se zapsáním žáka stává pro něho povinnou. Výuka náboženství začíná --. ---.-----.
 • Absence žáků zapsaných do školní družiny jsou zákonní zástupci povinni omlouvat paní vychovatelce.
 • Žádáme Vás, abyste pečlivě na začátku a taky v průběhu celého školního roku kontrolovali dětem hlavy, abychom zabránili rozšíření vší ve škole.
 • Vybavení žáka - doporučujeme:
 • TV – úbor a obuv pro cvičení venku, obuv pro cvičení v tělocvičně.  Oblečení a obuv do tělocvičny si žáci 3. a 4. ročníku přinesou až v listopadu, protože od 12. 9. do 14. 11. bude probíhat plavecký výcvik (Městská plovárna Luhačovice).
 • Žáci jsou povinni se ve škole přezouvat nejlépe do obuvi se světlou podrážkou. Z bezpečnostních důvodů škola zakazuje na přezutí tzv. „nazouváky“, sandály jsou vhodné.
 • Po dobu vyučování jsou žáci povinni vypnout mobilní telefony.
 • Výchova a vzdělávání
 • Informace o výsledcích školní práce podává rodičům vyučující předmětu, třídní učitel. Děje se tak na třídních schůzkách a v konzultačních hodinách. Na termínu konzultace se lze domluvit telefonicky, mailem.  Během vyučování se Vám učitelky nemohou věnovat osobně.
 • Zaskočí-li Vás jakákoliv pochybnost nebo problém, uvědomte prosím školu, abychom společně projednáním záležitosti předešli případnému nedorozumění, či zhoršení situace.

Škola je zapojena do programu Ovoce do škol.

Po celou dobu výuky je ve škole žákům k dispozici voda. Z hygienických důvodů si žáci nosí vlastní lahve na vodu.

Za příznivého počasí pobývají žáci o velké přestávce na hřišti u školy.